Google+ LA PERSONA DE CRISTO: 4.01. El testimonio de Juan

4.01. El testimonio de Juan

(1) Juan 1: 1

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος

en archê ên ho logos kai ho logos ên pros ton theon kai theos ên ho logos

"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios."


(2) Juan 3: 13

και ουδεις αναβεβηκεν εις τον ουρανον ει μη ο εκ του ουρανου καταβας ο υιος του ανθρωπου [ο ων εν τω ουρανω]

kai oudeis anabebêken eis ton ouranon ei mê ho ek tou ouranou katabas ho huios tou anthrôpou [ho ôn en tô ouranô]

"Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, [que está en el cielo]."

Juan 3: 31-34:

ο ανωθεν ερχομενος επανω παντων εστιν ο ων εκ της γης εκ της γης εστιν και εκ της γης λαλει ο εκ του ουρανου ερχομενος επανω παντων εστιν ο εωρακεν και ηκουσεν τουτο μαρτυρει και την μαρτυριαν αυτου ουδεις λαμβανει ο λαβων αυτου την μαρτυριαν εσφραγισεν οτι ο θεος αληθης εστιν ον γαρ απεστειλεν ο θεος τα ρηματα του θεου λαλει ου γαρ εκ μετρου διδωσιν το πνευμα

ho anôthen erchomenos epanô pantôn estin ho ôn ek tês gês ek tês gês estin kai ek tês gês lalei ho ek tou ouranou erchomenos epanô pantôn estin ho heôraken kai êkousen touto marturei kai tên marturian autou oudeis lambanei ho labôn autou tên marturian esphragisen hoti ho theos alethês estin hon gar apesteilen ho theos ta rhêmata tou theou lalei ou gar ek metrou didôsin to pneuma

"El que de arriba viene, es sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica; y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida."


(3) Juan 5: 22

ουδε γαρ ο πατηρ κρινει ουδενα αλλα την κρισιν πασαν δεδωκεν τω υιω

oude gar patêr krinei oudena alla tên krisin pasan dedôken tô huiô

"Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo."


Juan 5: 28, 29:

μη θαυμαζετε τουτο οτι ερχεται ωρα εν η παντες οι εν τοις μνημειοις ακουσουσιν της φωνης αυτου και εκπορευσονται οι τα αγαθα ποιησαντες εις αναστασιν ζωης οι τα φαυλα πραξαντες εις αναστασιν κρισεως

mê thaumazete touto hoti erchetai hôra en hê pantes hoi en tois mnêmeiois akousousin tês phônes autou kai ekporeusontai hoi ta agatha poiêsantes eis anastasin zôês hoi ta phaula praxantes eis anastasin kriseôs

"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación"


(4) Juan 6: 62

εαν ουν θεωρητε τον υιον του ανθρωπου αναβαινοντα οπου ην το προτερον

ean oun theôrête ton huion tou anthrôpou anabainonta hopou ên to proteron

"¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?"


Juan 8: 14:

απεκριθη ιησους και ειπεν αυτοις καν εγω μαρτυρω περι εμαυτου αληθης εστιν η μαρτυρια μου οτι οιδα ποθεν ηλθον και που υπαγω υμεις δε ουκ οιδατε ποθεν ερχομαι η που υπαγω

apekrithê iêsous kai eipen autois kan egô marturô peri emautou alêthês estin hê marturia mou hoti oida pothen êlthon kai pou hupagô humeis de ouk oidate pothen erchomai ê mou hupagô

"Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy."


Juan 8: 16:

και εαν κρινω δε εγω η κρισις η εμη αληθινη εστιν οτι μονος ουκ ειμι αλλ εγω και ο πεμψας με [πατηρ]

kai ean krinô de egô hê krisis emê alêthinê estin hoti monos ouk all' egô kai ho pempsas me [patêr]

"Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, [el Padre]."


Juan 8: 23:

και ελεγεν αυτοις υμεις εκ των κατω εστε εγω εκ των ανω ειμι υμεις εκ τουτου του κοσμου εστε εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου τουτου

kai elegen autois humeis ek tôn katô este egô ek tôn anô eimi humeis ek touto tou kosmou este egô ouk eimi ek tou kosmou toutou

"Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo."


Juan 8: 58:

ειπεν αυτοις ιησους αμην αμην λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι εγω ειμι

eipen autois iêsous amên amên legô humin prin abraam genesthai egô eimi

"Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy."


Juan 15:22:

ει μη ηλθον και ελαλησα αυτοις αμαρτιαν ουκ ειχοσαν νυν δε προφασιν ουκ εχουσιν περι της αμαρτιας αυτων

ei mê êlthon kai elalêsa autois hamartian ouk eichousan nun de prophasin ouk echousin peri tês hamartias autôn

"Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado."


Juan 16: 28:

εξηλθον εκ του πατρος και εληλυθα εις τον κοσμον παλιν αφιημι τον κοσμον και πορευομαι προς τον πατερα

exêlthon ek tou patros kai elêlutha eis ton kosmon palin aphiêmi ton kosmon kai poreuomai pros ton patera

"Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre."


Juan 17: 5:

και νυν δοξασον με συ πατερ παρα σεαυτω τη δοξη η ειχον προ του τον κοσμον ειναι παρα σοι

kai nun doxason me su pater para seautô tê doxê hê eichon pro tou ton kosmon einai para soi

"Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese."